หลักสูตรอบรม Work at Heights

เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานปีนเสา ปีนโครงสร้าง งานติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์บนเสาสูง
ระยะเวลาอบรม 1 วัน ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

อัตราค่าอบรม :

  • แบบรายกลุ่มๆละ 39,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้อบรม 15-20ท่าน
  • แบบรายบุคคล ท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีผู้อบรมมีน้อยกว่า 15ท่าน จะไม่เปิดหลักสูตร